Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die we besteden aan de site en de daarin opgenomen gegevens kan Bureau Architectenregister niet instaan voor de volledigheid, juistheid en voortdurende actualiteit van de gegevens op de site.

Bureau Architectenregister aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Bureau Architectenregister is niet verantwoordelijk voor informatie of aanbod van externe organisaties op deze website of op webpagina's waarnaar wordt verwezen.

Bureau Architectenregister
Nassauplein 24
2585 EC Den Haag
(Bezoek alleen na afspraak)